Đặt câu theo mẫu (phần 1)

Gợi ý

Đề 1: Đặt câu theo mẫu Trường em không xa đâu!

Bài làm

Em không đi học muộn đâu!

Chữ em không xấu đâu!

Đề 2: Đặt câu theo mẫu Trường em có xa đâu!

Bài làm

Em đi học muộn đâu!

Chữ em xấu đâu!

Đề 3: Đặt câu theo mẫu Trường em đâu có xa!

Bài làm

Em đâu có đi học muộn!

Chữ em đâu có xấu!

Đề 4: Đặt câu để tỏ ý khen ngợi chú Cường rất khỏe.

Bài làm

– Chú Cường khỏe quá!

– Chú Cường mới khỏe làm sao!

Đề 5: Đặt câu để tỏ ý khen lớp mình hôm nay rất sạch.

Bài làm

– Lớp mình hôm nay mới sạch làm sao!

– Lớp mình hôm nay sạch thật!

Đề 6: Đặt câu để tỏ ý khen bạn Nam học rất giỏi.

Bài làm

– Bạn Nam học mới giỏi làm sao!

– Bạn Nam học giỏi quá!

– Bạn Nam học giỏi thật!

Đề 7: Đặt câu để tỏ ý khen bạn Ngọc viết rất đẹp.

Bài làm

– Bạn Ngọc viết đẹp quá!

– Chữ bạn Ngọc rất đẹp!

– Bạn Ngọc viết đẹp giống như chữ mẫu của cô giáo!

Đề 8: Đặt câu để tỏ ý khen bạn My hát rất hay.

Bài làm

– Bạn My hát hay quá!

– Bạn My hát hay thật!

– Bạn My hát hay như ca sĩ!

Xem thêm:  Hãy viết một đoạn văn ngắn (3, 4 câu) kể về một lần em giúp một cụ già qua đường

Đề 9: Đặt câu để tỏ ý khen bạn Lam rất chăm làm.

Bài làm

– Bạn Lam rất chăm làm!

– Bạn Lam chăm chỉ như cô Tấm!

– Bạn Lam chăm chỉ giống con ong!

Yeuvietvan.com

Từ khóa tìm kiếm:

  • đặt câu theo mẫu trường em có xa đâu